ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛ6-40Δ

Κορωπί 01/11/2011

Αριθμ. Πρωτ. : 21624

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Βασ Κων/νου 47

Ταχ. Κώδικας: 194 00 Κορωπί

Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη

Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163

FAX: 2106624963


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για service αυτοκινήτων και μηχανημάτων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Νοεμβρίου 2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 8.129,82 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδοθούν σε δύο ή τρεις φάσεις κατά την διάρκεια του έτους, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.

-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 203 επισκέπτες και κανένα μέλος