ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/3/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3306
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 210-7292601 έως 608
Αρμόδιος: Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Για την προμήθεια
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 φεκ 185/β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011, ενδεικτικής δαπάνης 100.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 7 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη στις 11:00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 6.150 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (13:00μ.μ.) της 6ης Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210-7292601 έως 608 fax 210-7292621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 28/3/2011 έως 4/4/2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 επισκέπτες και κανένα μέλος