ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΛ6-ΑΝ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες :
Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλεφ. : 210 6626294 εσ. 156
FAX : 210 6624963
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Kορωπί 20-05-2013
Αρ. Πρωτ. 10387

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εφοδίων Ύδρευσης, Σχαρών ομβρίων, Οικοδομικών υλικών και Εξαρτημάτων αυτομάτου ποτίσματος» για τα τμήματα 1, 2 και 3 όπως αναφέρεται στην ΤΥ/14/2013.

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας. Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (για τις προσφορές του τμήματος 1 ΜΟΝΟ) σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 32 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 134.138,02 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 164.989,76 €. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9 και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 22 Μαΐου 2013.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 161 επισκέπτες και κανένα μέλος