ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τ.κ. 190.10

Πληροφ.: Ελευθερίου Σταμάτης

Τηλέφωνα : 2299 3 20314

Fax : 22993 20337

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλύβια         16 / 05 / 2013

Αριθ.   Πρωτ. 150

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Οργάνωση εκδρομών μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έτους 2013", ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13%.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80, του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την 57/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική υπηρεσία

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-6413.001

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 24/05/2013 και ώρα ώρα10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5%) επί του προϋπολογισμού σε 1.820,00€, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους και πρέπει να απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού” και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της αξίας της μελέτης με ΦΠΑ, μη υπολογιζόμενης της επιτευχθείσας εκπτώσεως.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως

Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως και στις 31/12/2013.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει οικονομικότερη προσφορά εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 257 επισκέπτες και κανένα μέλος