ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

 1. Του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 2. Του ΠΔ 60/2007
 3. Του Ν. 3979 (ΦΕΚ 138/16-06-2011)
 4. Το άρθρα 209 και 273 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
 5. Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
 6. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 7. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
 8. Την αριθμ 12179 (ΦΕΚ1893/Β/11-07-2014) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
 9. Της ΚΥΑ 114218 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
 10. Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
 11. Των σχετικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα.
 12. Την με αριθμ. 14/2014 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Ωρωπού.
 13. Την 430/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   29429/05-12-2014)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟ 24-12-2014 ΕΩΣ 28-02-2015», προϋπολογισμού 59.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 7.761,00€ ήτοι συνολικής δαπάνης 67.461,00€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 13%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 -   19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 12/12/2014 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού ή να κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου αυτού

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Επίσης, πρέπει να έχουν και να τηρούν τις υπό του νόμου προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται από τις 24-12-2014 και λήξη των εργασιών στις 28-02-2015.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για το ποσό των 1.194,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 13%.

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση επισκευή του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημίες προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά της υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:30 μέχρι και τις 11-12-2014

 

Ο Δήμαρχος
Θωμάς Δημ. Ρούσσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 guests και κανένα μέλος