«Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (πρώην Δήμου Γέρακα), όπως ψηφίστηκε με την 200/2007».
 
Με την υπ΄ αριθμ. 269/2014, απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (πρώην Δήμου Γέρακα), υπ΄ αριθμ 200/2007 Δημοτικού Συμβουλίου Γέρακα, με τα ως κάτωθι άρθρα που αφορούν την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.
 
Άρθρο 1ο
Ισχύουν τα σχετικά με την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που προβλέπονται τόσο στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, στις διατάξεις καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.).
 
Άρθρο 2ο
Σύμφωνα με τον Ν.1068/80 και το Π.Δ. 6/86 τα έργα αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά δηλαδή ο ωφελούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει τέλος στο φορέα κατασκευής το οποίο αντιστοιχεί στη δαπάνη που προέκυψε για το τμήμα του αγωγού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του. Το Π.Δ. 6/86 καθορίζει τις λεπτομέρειες υπολογισμού και είσπραξης των τελών.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται η τιμή μονάδος τόσο για τον κεντρικό αγωγό όσο και για τη διακλάδωση της σύνδεσης με τις κατοικίες καθώς και ο τρόπος καταβολής της οφειλής που προκύπτει.
 
Άρθρο 3ο
Σε κάθε οδό που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, οι κύριοι των παρόδιων ακινήτων, υποχρεούνται βάσει νόμου (παρ.1 του άρθ.2 του Π.Δ.6/1986, ΦΕΚ 3/Α΄/17-1-1986, παρ.1 του άρθ.6 της Υ.Α. Δ16γ/010/178/Γ/2009, ΦΕΚ 846/Β΄/6-5-2009 καθώς και αρθ. 3 της Υ.Α. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012, ΦΕΚ 286/Β΄/13-2-2012) να μεριμνούν με αίτηση τους για τη σύνδεση των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των ακινήτων τους με τον αγωγό αυτό.
 
Άρθρο 4ο
Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων των αποχετευομένων περιοχών απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Παλλήνης και καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από: α) αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, β) αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή αποδεικτικό νομιμότητας του κτιρίου από την πολεοδομία, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο φαίνεται η πρόσοψη του ακινήτου στο δρόμο που γίνεται η σύνδεση καθώς και το πλάτος του δρόμου, δ) αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης καθώς και ε) αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης.
Τα παραπάνω α), β), γ) και δ) αναφερόμενα στοιχεία καθώς και η έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αποτελούν τη βάση υπολογισμού των τελών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
 
Άρθρο 5ο
Οι ιδιοκτήτες αποχετευόμενων ακινήτων φροντίζουν ώστε το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων των ακινήτου τους δεν θα χρησιμεύσει για αποχέτευση όμβριων υδάτων. Για την αποχέτευση αυτών (όμβριων) οφείλουν να συμμορφωθούν απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 6/86 (Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Υπονόμων-Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών). Ως εκ τούτου είναι απόλυτα υπεύθυνοι για κάθε ζημιά, που θα προκύψει σε εκείνους ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού όμβριων υδάτων.
 
Άρθρο 6ο
Σε εκείνους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δε μερίμνησαν για σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ακαθάρτων ο Δήμος Παλλήνης δύναται να προχωρήσει στη χρέωση κατόπιν αυτοψίας τόσο της αναλογούσας δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης όσο και της δαπάνης κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
Ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων έμπροσθεν των οποίων διέρχεται αγωγός ακαθάρτων συμμετέχουν εξίσου στην αναλογούσα δαπάνη κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης.
 
Άρθρο 7ο
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε αποσύνδεση από το αποχετευτικό δίκτυο εκείνων των ακινήτων που έχουν συνδεθεί σε αυτό άνευ αίτησης.
Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διακόπτεται η σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν αποπληρώσει ή διακανονίσει το υπόλοιπο της αναλογούσας οφειλής για τη δαπάνη κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης μετά και την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος η διάρκεια του οποίου καθορίζεται στην ίδια απόφαση.
 
Άρθρο 8ο
Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π.), σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις και να αποχετεύεται μέσω της κατασκευασθείσας σύνδεσης (άρθρο 8 του Π.Δ. 6/86).
Το περιεχόμενο του υφιστάμενου βόθρου (απορροφητικός, στεγανός κ.λ.π.) μετά την σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό ακαθάρτων απομακρύνεται και αυτός επιχωματώνεται με καθαρό χώμα σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 8 και το άρθρο 3 παραγρ. 10 του Π.Δ. 6/86.
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.
 
Άρθρο 9ο
Μέσα από την κατασκευασθείσα αποχετευτική εγκατάσταση δεν επιτρέπεται η αποχέτευση άλλου ακινήτου πέραν αυτού για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση.
 
Άρθρο 10ο
Μετά τον αρχικό υπολογισμό της αναλογούσας δαπάνης κατασκευής δικτύου και σύνδεσης αποχέτευσης, της χρέωσης στον αιτούντα και της πληρωμής από πλευράς του τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει επιλεγεί τμηματική καταβολή της οφειλής, δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός του υπολοίπου της οφειλής σε άλλους οφειλέτες (π.χ. συνιδιοκτήτες, νέους ιδιοκτήτες, κ.λ.π.) χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.
 
Άρθρο 11ο
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ο Δήμος Παλλήνης ή η Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά περίπτωση, έχουν το δικαίωμα να προβούν στις διαδικασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/86.
Παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων και τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου
Σε πλήρες κείμενο ο εν λόγω κανονισμός έχει αναρτηθεί ως δημοσίευση, προς γνώση όσων ενδιαφέρονται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης.
   Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.  
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 307/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ:« Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ του Δήμου Παλλήνης για την κατάληψή τους από τραπεζοκαθίσματα και προϊόντα γενικού εμπορίου».
Με την υπ΄ αριθμ. 307/2014, απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης εγκρίνει τη χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων για την κατάληψή τους από τραπεζοκαθίσματα και προϊόντα γενικού εμπορίου, ως ακολούθως:
 
Α) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:  
 
Α1) Δ.Ε. Α Ν Θ Ο Υ Σ Α Σ: Επί της πλατείας Ηρώων σε γειτνίαση με το ευρισκόμενο εκεί δημοτικό ακίνητο.
 
Α2) Δ.Ε. Γ Ε Ρ Α Κ Α: Επί των οδών παραπλεύρως –βορείως και νοτίως - της πλατείας Μακεδονίας και στους ειδικά διαμορφωμένους, προς αυτό το σκοπό, χώρους και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 124/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.  
 
 
Α3) Δ.Ε. Π Α Λ Λ Η Ν Η:
ι) Επί της πλατείας Ελευθερίας, όπως αυτή οριοθετείται από το βόρειο άκρο του Δημοτικού Καταστήματος έως και την οδό Μ. Αλεξάνδρου και στις παρακείμενες οδούς.
ιι) Επί του Άλσους της Κάντζας και στο Νότιο άκρο αυτού.  
Ιιι) Επί της πλατείας Μεγακλέους της Περιοχής Αγίου Νικολάου το ΟΤ 156, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Περιοχής Αγίου Νικολάου, το ΟΤ 156 (Πλατεία Αργυράς Σελήνης) χαρακτηρίζεται ως Κ.Χ.
 
Β) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:
Επί όλων των πεζοδρομίων του Δήμου, που βρίσκονται έμπροσθεν καταστημάτων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, εφ΄ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, και εφ΄ όσον οι ως άνω προϋποθέσεις θα διαπιστώνονται από σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής .    
 
Γ) ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ.
Τα πεζοδρόμια των οδών, πέριξ των Ιερών Ναών του Δήμου μας, με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
ι) Να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος από και προς τους Ιερούς Ναούς.
ιι) Να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των πεζών και τροχοφόρων
ιιι) Οι άδειες κατάληψης θα αντιστοιχούν σε εμβαδόν χώρου 2τ.μ. έκαστη. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής, θα είναι δυνατή η παραχώρηση και δεύτερης θέσης στον ίδιο μικροπωλητή σε συνεχόμενη γραμμή.  
 
Σε πλήρες κείμενο ο εν λόγω κανονισμός έχει αναρτηθεί ως δημοσίευση, προς γνώση όσων ενδιαφέρονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης.
 
     Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.  
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 guests και κανένα μέλος