ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 319/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας– Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015 Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Καθαριότητας– Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:

Α) Συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 ως εξής:
1. Για στεγασμένους χώρους  έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
2. Για στεγασμένους χώρους άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,33 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Για στεγασμένους χώρους έως 150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
4. Για στεγασμένους χώρους άνω των 150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο και  για πέραν των 6.000 τ.μ. 2,58 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
5. Για μη στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης(καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά, μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια, άνθη–φυτά, φυτώρια, εκθέσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 2,15 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 0,645 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
6. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
7. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού, που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. για την βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο,  με αναγωγή στην τιμή αυτή της επιφάνειας των ακινήτων των άνω κατηγοριών περιπτώσεις 2,4,5,6, και 7.
Γ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
α) Μείωση κατά ποσοστό 50% (από 20%) στις ανωτέρω διαμορφούμενες νέες τιμές για κατοικίες.
Ειδικότερα:
•    α1) για πολύτεκνες οικογένειες (όπως αναγνωρίζονται από το νόμο και με ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €).  
•    α2) για ΑμεΑ (με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €)
•    α3) για τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €).
  β) Πλήρη απαλλαγή για:
•    β1) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα έως 15.000,00 €,
•    β2) Οικογένειες που έχουν δύο μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας) και με ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα έως 20.000,00 €,
•    β3) Πολύτεκνοι με άνω των τριών ανήλικων παιδιών και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο  εισόδημα έως 15.000,00 € και
•    β4) Άποροι (χωρίς ατομική ιδιοκτησία) και με  ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα έως 5.000,00 €.
-Για τις ως άνω ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ της περίπτωσης Γ, προκειμένου οι κάτοικοι να λάβουν τις ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων, ως άνω, κατά περίπτωση,  αναφερόμενων δικαιολογητικών
-Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δήμο για να το δηλώσουν. Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν ως ένα χρόνο υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εδόθησαν .                                           

      Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 320/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου, στους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους  και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2015 Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει το Συντελεστή Δημοτικού Φόρου στους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους  και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2015 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:

Α) συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015 σε 0,31 € (από 0,26 €) ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και για τους μη στεγασμένους χώρους σε 0,165 € (από 0,13 €) ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο ως άνω συντελεστής επαυξάνεται σε 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και για τους μη στεγασμένους χώρους σε 0,185 € και το πρόσθετο ποσό θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Β) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.A.Π.) 0,35‰.

      Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
 ………………………………………………………………
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 321/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
1) Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης, για το οικονομικό έτος 2015 και εφεξής, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση του δικτύου ύδρευσης του δήμου ως εξής:
1. α) Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):

κ.μ.    €/κ.μ.    Χρέωση προηγ. έτους
0 - 20    0,40    0,40
21 – 60    0,80    0,80
61 – 90    1,00    1,00
91 – 120    1,50    1,50
121 – 160    2,00    2,00
161 – 200    2,50    2,50
201 και άνω    3,20    3,20
     Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
     1.β) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγγελματικό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):
κ.μ.    €/κ.μ.    Χρέωση προηγ. έτους
0 - 20    0,40    0,40
21 – 60    0,80    0,80
61 – 90    1,00    1,00
91 – 120    1,5    1,5
121 – 160    2,00    2,00
161 – 200    2,5    2,5
201 - 700    3,2    3,2
Άνω των 700    1,20    1,20

Για ένταξη στην ως άνω κατηγορία απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου με παράλληλη προσκόμιση δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν ότι η χρήση νερού συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου (π.χ. ιατρικές μονάδες, πλυντήρια αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, κλπ).  
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.

1.    γ) Τιμολόγιο ύδρευσης για Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Δημόσια νοσοκομεία και Κλινικές (για τετραμηνιαία κατανάλωση), ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
2) Καθορίζει τα ακόλουθα μέτρα για την ελάφρυνση των ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων:
α) Για πενταμελή οικογένεια (γονείς και τρία παιδιά) ή μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, η κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ. Για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνου το όριο των 60 κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12 κ.μ./τετράμηνο.
β) Για ΑμΕΑ η κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ.
3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.11 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και από τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προτείνεται πάγιο μηνιαίο τέλος 1,25 €
4)  Για τη συντήρηση δικτύου – νέα έργα, 15%,  επί της καθαρής αξίας καταναλώσεως το τετράμηνο. Το ποσό που προκύπτει επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%
        Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
 ……………………………………………………………
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 322/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
1.    Τον καθορισμό του τέλους δικαιώματος Ύδρευσης (τέλη σύνδεσης και επανασύνδεσης) έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγησή, ήτοι στο ποσό των 500,00 €.
2.Τη δαπάνη μεταφοράς παροχής λόγω κινδύνου από λύματα 75,00 €.
3.Τη δαπάνη μετατροπής της παροχής, σύμφωνα κοστολόγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του  δήμου.
4.Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για την αφαίρεση υδρομετρητή και για την επανασύνδεσή του 60,00€.
5. Άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου για έλεγχο υδρομετρητή 25,00 €
6. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
7. Για την επανασύνδεση υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφειλών 100,00 €.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   

………………………………………………………………………..
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 323/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Νεκροταφείου έτους 2015, Δήμου Παλλήνης»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Νεκροταφείου έτους 2015, Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:
  Α. Άνοιγμα τάφου.
Α.1    Άνοιγμα τάφου τριετούς χρήσης σε 80,00 € συνεισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής.
Α.2    Άνοιγμα οικογενειακού τάφου σε 170,00 €  συνεισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής
Β. Δικαίωμα ταφής
Β.1    Τριετούς χρήσης σε 260,00 € .
Β.2    Ταφής συγγενών σε οικογενειακό τάφο σε 170,00 €. (Εξαιρουμένου του άμεσου δικαιούχου)
Β.3     Φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό τάφο σε 350,00 €.
Β.4    Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2) ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Γ. Εκταφή
Γ.1    Εκταφή από τάφο τριετούς χρήσης σε 100,00 €.
Γ.2    Εκταφή από οικογενειακό τάφο σε 150,00 €.
Γ.3    Ενταφιασμός αδιάλυτων σε 60,00 €.
Δ. Παρατάσεις τριετούς χρήσης
Δ.1    Παράταση ταφής 4ου έτους σε 8,00 € μηνιαίως.
Δ.2    Παράταση ταφής 5ου έτους σε 25,00 € μηνιαίως.
Δ.3    Παράταση ταφής 6ου έτους σε 70,00 € μηνιαίως.
Δ.4    Παράταση ταφής 7ου έτους σε 110,00 € μηνιαίως.
Δ.5    Παράταση ταφής 8ου έτους και άνω σε 200,00 μηνιαίως.
Ε. Φύλαξη Οστών
Ε.1    Φύλαξη οστών σε οστεοφυλάκιο 25,00 € ετησίως για μονό και 35,00 € ετησίως για διπλό.
Ε.2    Φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο 80,00 € εφάπαξ.
Ε.3    Πώληση Οστεοθυρίδων σε 700,00 € με δυνατότητα ρύθμισης του ποσού ως εξής: 200,00 € προκαταβολή  και τέσσερις διμηνιαίες δόσεις των 125,00 €,
E.4    Για τις υφιστάμενες μισθωμένες θυρίδες–πενταετίας δίνεται η δυνατότητα αγοράς με συμψηφισμό του ποσού που έχει καταβληθεί για τα μισθώματα. Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.
ΣΤ.     Καθαριότητα και συντήρηση οικογενειακού τάφου σε 40,00 € ετησίως.
    
Ζ.     Χορήγηση οικογενειακού τάφου σε 5.000,00 €, εφάπαξ.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   

……………………………………………………………………………………….
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 324/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Διαφήμισης έτους 2015, Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:
Ι. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (επικολλώμενες, αναρτώμενες κ.τ.λ.)
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:
α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια  τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους.
β. Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
Από  0,62 € /μ2 την εβδομάδα σε 0,50 €/μ2 την εβδομάδα.
ΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Β με εφαρμογή διζωνικού συστήματος το οποίο έχει ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς  οι οποίες έχουν το χαρακτήρα εθνικών και επαρχιακών οδών ή Δημοτικών οδών μεγάλης κυκλοφορίας καθώς και εσωτερικά διακεκριμένα κεντρικά σημεία επιλογής του Δήμου με ειδικά διαφημιστικά πλαίσια τοποθετημένα από τον Δήμο.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει του υπόλοιπους χώρους και οδούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Αναλυτικά το τέλος της κατηγορίας αυτής καθορίζεται για κάθε ζώνη ως εξής:
Α.  Για τις διαφημίσεις στην ΖΩΝΗ Α :
Αα) Για τις φωτεινές σε στέγες από 74,25€/μ2 σε 50,00€/μ2  το έτος.
Αβ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες από 20,98 €/μ2 σε 20,00€/μ2 το έτος.
Αγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους από 32,60€/μ2  
σε 25,00€/μ2το έτος.
Β.   Για τις διαφημίσεις στην ΖΩΝΗ Β  :
Βα) Για τις φωτεινές σε στέγες από  67,50€/μ2   σε 40,00€/μ2  το έτος.
Ββ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες από 19,08€/μ2 σε 15,00€/μ2 το έτος.
Βγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους από 29,64 €/μ2   
 σε 20,00 €/μ2 το έτος.
ΙΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ (διαφημίσεις έχουσες σχέση με δημόσια οχήματα). Πρόκειται για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κάθε τύπου οχήματα δημοσίας χρήσης, ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος από 9,83 € σε 8,00 €  το έτος.
ΙV. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ (ημερολόγια, δώρα, φέιγ βολάν, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα κ.τ.λ.), το τέλος διαφήμισης ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του τιμολογίου δαπάνης της διαφήμισης.
Τέλος επισημαίνεται ότι:
•    Για όλες τις διαφημίσεις ορίζεται ως ελάχιστη διάσταση το  ένα μ2 ανά όψη.
•    Στα ανωτέρω τέλη διαφήμισης υπόκεινται και οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται εντός πρασιάς.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
……………………………………………………..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 325/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έτους 2015 Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
  Καθορίζει τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έτους 2015 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:

I. Για την χρήση πεζοδρομίων και πλατειών για εκθέσεις, τραπέζια, καρέκλες κ.λ.π. με εφαρμογή διζωνικού συστήματος, ως ακολούθως:

ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλατεία Μακεδονίας και τα πεζοδρόμια των οδών  Θεσσαλονίκης και Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Γέρακα
   Κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών σε 25,00 €/τ.μ. ετησίως (από 35,00 € /τ.μ. έτος 2014).

ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες  και πεζοδρόμια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (όλες οι Δημοτικές Ενότητες) πλην της άνω Α ζώνης.
1 .Κατάληψη πεζοδρομίων. σε 10,00 €/τ.μ. ετησίως. (από 15,00 €/τ.μ. έτος 2014)
2. Κατάληψη πλατειών  σε 15,00 €/τ.μ ετησίως, (από 20,00 €/τ.μ. έτος 2014).

ΙΙ. Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρομίων ή τμήματος οδών από ανοικοδομούντες η χρέωση της κατάληψης πεζοδρομίου για κάθε φύση τεχνοοικοδομικών εργασιών επιβάλλεται μηνιαίως,  έστω και αν το χρονικό διάστημα κατάληψης είναι μικρότερο του μήνα:
1.Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε χωματόδρομο σε 3,00€/τ.μ.μηνιαίως (από 4,00€/τ.μ. έτος  2014)
2.Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό χωρίς κράσπεδα σε 4,00€/τ.μ. μηνιαίως, (από 6,00€/τ.μ. έτος 2014).  
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με  κράσπεδα σε 6,00€/τ.μ. μηνιαίως, (από 8,00€/τ.μ. έτος 2014)
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα και περατωμένο πεζοδρόμιο σε 8,00 €/τ.μ. μηνιαίως, (από 10,00€/τ.μ. έτος 2014)

 ΙΙΙ. Για την κατάληψη πεζοδρομίου από περίπτερα ως εξής:
1)  σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια μέχρι 2.00 τ.μ. (από 80,00 € έτος 2014).
2)  σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια άνω 2.00 τ.μ. (από 120,00 € έτος 2014).

IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων από μικροπωλητές κατά την περίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π. σε 5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ, (από 8,00 €/ τ.μ. έτος 2014)

V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια σε 10,00 €/τ.μ.  ετησίως.  (από 15,00 €/τ.μ. έτος 2014).  
VI. Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους, υπαίθριους μικροπωλητές σε 20,00 €/τ.μ. ετησίως, (από  30,00€/ τ.μ. έτος 2014)   
VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών και σταθερών παιχνιδοκατασκευών σε 30,00 €/τ.μ. ετησίως,    (από 35,00 €/τ.μ. έτος 2014)

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
…………………………………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 326/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφαση περί προσδιορισμού των δόσεων για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και τα τέλη κατασκευής αποχετευτικού δικτύου.  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την καταβολή των αναλογούντων τελών ως ακολούθως:
Α. Για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο (όπως εκάστοτε καθορίζονται κατ’ επιμερισμό
του κόστους)
20% προκαταβολή και το υπόλοιπο σε 3 διμηνιαίες δόσεις αρχόμενες δύο μήνες μετά την καταβολή της προκαταβολής.
Β. Για τα τέλη κατασκευής αποχετευτικού δικτύου (όπως εκάστοτε καθορίζονται κατ’ επιμερισμό του κόστους)
20% προκαταβολή και το υπόλοιπο σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις αρχόμενες έξι μήνες μετά την καταβολή της προκαταβολής.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
…………………………………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 327/2014-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού δόσεων για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου τέλους, από 1/1/2015, για χρήση κοινόχρηστου χώρου, προ της χορήγησης της άδειας, στο ύψος του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής οφειλής ως προκαταβολή.
Η προκαταβολή αυτή ( το 30% της συνολικής οφειλής) θα πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους (σε περίπτωση αργίας αυτή μεταφέρεται για την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα).
Το υπόλοιπο της οφειλής θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ως εξής :
Η πρώτη δόση την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου εκάστου έτους
Η δεύτερη δόση την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και
Η τρίτη  δόση την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.
 
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
…………………………………………………………………

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 88 guests και κανένα μέλος