Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
    Aρ. Πρωτ.:  56722
    
    
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
    ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»

                                             Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
 Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 75/2014 Μελέτη, δαπάνης 72.882,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές κα με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τις τρεις (3) βασικές ομάδες της υπ.αρ. 75/2014 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) του Ν. 3463/2006, άρθρο 209 παρ. 1, με τις διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού κατόπιν δημοσίευσης της προμήθειας, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 2765/1954 (ΦΕΚ/Α/54), την Οδηγία 2004/18/ΕΚ άρθρο ιθ Π.Δ. 60/2007 και το υπ’ αριθ. Γ.Γ.Γ. 577/31-3-09 έγγραφο του Υπ. Εσωτ., που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και την με αριθμό 3 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων (με α.π 11543/26.3.2013)  με τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) και την με αρ. Πρωτ. 54721/10-11-2014 σχετική Διακήρυξη.

Η προμήθεια αποτελείται από τρεις ομάδες ειδών ως κάτωθι:

OΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ, προϋπολογισμού  27.544,31€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μόνο για την ομάδα Α ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης πλην ΦΠΑ, ήτοι ποσού 447,87 €.

ΟΜΑΔΑ Β-  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ , προϋπολογισμού  42.510,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μόνο για την ομάδα Β ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης πλην ΦΠΑ, ήτοι ποσού 691,22€.

ΟΜΑΔΑ Γ- ΦΑΡΟΣ  ΤΥΦΛΩΝ, προϋπολογισμού  2.828,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(απευθύνεται μόνο στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος),
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να συμπληρώσει προσφορά για μια ή περισσότερες από τις (3) τρεις βασικές  ομάδες (πλην της ομάδας Γ που απευθύνεται στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος), υποχρεωτικά όμως συμπληρώνει προσφορά για όλα τα είδη της ομάδας ή  των ομάδων που θα επιλέξει.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί της  προϋπολογισθείσης  Δαπάνης,  χωρίς το ΦΠΑ, ανά ομάδα προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου  2014.   Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου, με κόστος  5€,  καθημερινά  από  Δευτέρα 24-11-2014 έως Πέμπτη 04-12-2014 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  

    
                                                                                        ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  
                                                                                                               

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 543 επισκέπτες και κανένα μέλος