Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
  Προκηρύξεις
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ »
    Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
    προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  της με α/α 69/2014 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής,Παιδείας, Αθλητικών & Πολιτισμού  και με κριτήριο κατακύρωσης:
    Α )Για τα είδη:
    οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β),
κατεψυγμένα είδη(ΟΜΑΔΑ Γ),
κρεοπωλείου(ΟΜΑΔΑ Δ),
κατεψυγμένα ψάρια(ΟΜΑΔΑ ΣΤ),
κατεψυγμένα κρέατα(ΟΜΑΔΑ Η) και
ελαιόλαδου(ΟΜΑΔΑ Ζ),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν  ενιαίο   ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  %,  η  οποία  θα  υπολογίζεται  στη  νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους έκαστης ομάδας, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως θα  προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης  Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρεια Αττικής
Β ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή:
είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α),
είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (ΟΜΑΔΑ Ε) ,
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ποσοστό επί τοις % η οποία θα υπολογίζεται από  τον  ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία (τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) της μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ », προϋπολογισμού 67.778,69 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα 8 Ομάδες Προϊόντων.
   Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  69/2014 και την με αρ. Πρωτ. 54713/10-11-2014 σχετική Διακήρυξη.  
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
        Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα
   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι ποσό 1.199,61 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το 2% επί του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος  5€  καθημερινά  από  Δευτέρα 17-11-2014 έως Τετάρτη 26-11-2014 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            
                                                    Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 627 επισκέπτες και κανένα μέλος