ΑΔΑ: Ω0Γ9ΩΛ6-ΨΒ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών 
Βασ. Κων/νου 47,19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη ΜωραΐτηΤηλέφωνο : 210 6626294       
FAX     :     210 6624963              
e-mail :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
Kορωπί : 23-10-2014
Αρ. Πρωτ.  : 22817

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)» για τα τμήματα 1, 2 και 3 όπως αναφέρεται στην ΤΥ/61/2013.

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.

Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα ή για οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την αναθέτουσα αρχή δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 32 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 18.887,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ. 23.231,01€. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ΕΣΠΑ, ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9 και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 853 επισκέπτες και κανένα μέλος