Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  της με α/α  46/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας και με την προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η προμήθεια αφορά τις ανάγκες  του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε οικοδομικά υλικά και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ομάδες υλικών:

ΟΜΑΔΑ Α:  «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών συντήρησης & επισκευής  δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€, (αφορά 44 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Β:  «Προμήθεια μονωτικών υλικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 €, (αφορά  10 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Γ: «Προμήθεια διαφ.χρωμάτων για ανάγκες συνεργείων», ενδεικτικού προϋπολογισμού  15.000,00 €,  (αφορά 39 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Δ: «Προμήθεια σιδήρου για συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων Δήμου», ενδεικτικού προϋπολογισμού  5.000,00 €, (αφορά 61 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια υαλοπινάκων», ενδεικτικού προϋπολογισμού  5.000,00 €, (αφορά 4 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντηρήσεις & επισκευές κτιρίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού  15.000,00 €, (αφορά 28 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Z:  «Προμήθεια ξυλείας», ενδεικτικού προϋπολογισμού  10.000,00 €, (αφορά 24 διαφορετικά είδη),
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», την Τεχνική Μελέτη με α/α  46/2014 και την με αρ. πρωτ. 49629/8-10-2014 σχετική Διακήρυξη.  
     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της  καθαρής συνολικής δαπάνης, ήτοι ποσού  975,61 € αν η συμμετοχή αφορά όλες τις ομάδες και ως κάτωθι για τη συμμετοχή ανά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ Α:    81,30 €
ΟΜΑΔΑ Β:    81,30 €
ΟΜΑΔΑ Γ:  243,90 €
ΟΜΑΔΑ Δ:    81,30 €
ΟΜΑΔΑ Ε:    81,30 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 243,90 €
ΟΜΑΔΑ Z:  162,60 €
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, με κόστος 5€, καθημερινά  από  Δευτέρα 20-10-2014 έως Παρασκευή 31-10-2014 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 716 επισκέπτες και κανένα μέλος