ΑΔΑ: ΩΓΠΜΩΛΝ-Ζ33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο     19-3-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
Αρ. Πρωτ. ……5650..…..
 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 43513,05 € (με ΦΠΑ 23%)

 
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 43513,05 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.2/2014 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.

            Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 24Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:30πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

            Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

Εγγύηση συμμετοχής 5% (1768,23€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 2/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ 2299020000.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 guests και κανένα μέλος