ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ , ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

                                               Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

                            προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ , ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας και με την προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 19/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος&Πρασίνου, προϋπολογισμού 49.999,73€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
                           ΟΜΑΔΑ Α   40.979,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 14 διαφορετικά είδη)
                           ΟΜΑΔΑ Β    9.019,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 12 διαφορετικά  είδη)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 879,65 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
  Αν η προσφορά αφορά μία εκ των δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 720,81 €
Για την Ομάδα B: 158,84 €
                             Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  19/2014 και τη με αρ. Πρωτ. 49626/8-10-2014 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 21/10/2014 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 13/10/2014 μέχρι την Δευτέρα  20/10/2014 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131, 2132019955.ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΜΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 383 επισκέπτες και κανένα μέλος