ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις

GR - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου προκηρύσσει διαγωνισμό με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2014.

Αναθέτουσα Αρχή - φορείς: 1. Δήμος Ραφήνας –Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα. Αναθέτει και για λογαριασμό των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ήτοι: 2.Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), Χρυσοστόμου Σμύρνης, Θέση Σκαλοπάτι, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα, 3.Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ), Λ. Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, 4.Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα και 5.Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα.

Κατηγορία/περιγραφή/προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 79.845,70 € (περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 15%), πλέον 23% Φ.Π.Α.: 18.364,51 €, σύνολο 98.210,21 €, και αφορά συγκεντρωτικά όλους τους φορείς πλην του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το ακόλουθο είδος:

Ομάδα Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης, cpv: 09135100-5, ποσότητα: 81.144 λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α.: 79.845,70 € (φορείς: 3, 4 και 5)

Δικαίωμα Προαίρεσης: Δύναται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% από όλους τους φορείς. Συμπεριλαμβάνεται στην ποσότητα και στο κόστος της προαναφερόμενης ομάδας και ανέρχεται στο ποσό 10.414,66 € προ Φ.Π.Α. Η άσκησή του, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά εντός του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας, δηλαδή εντός του έτους 2015.

Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα υγρά καύσιμα.

Προϋποθέσεις /Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Οικονομικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Όπως περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 στην υπ’ αρ. 3844/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

Ισχύς των Προσφορών: Δύο (2) μήνες τουλάχιστον, αρχής γενομένης από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν θα γίνεται δεκτή. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνονται δεκτές.

Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις των Νομικών Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή, εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών, σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών τους, μετά από τη σχετική παραγγελία του παραλήπτη και για όποια ποσότητα ζητηθεί. Οι παραγγελίες θα δίδονται τμηματικά και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τα Νομικά Πρόσωπα, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών των νομικών προσώπων.

Χρονοδιάγραμμα: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της . Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή που θα αναδεχθεί, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους έκαστου φορέα, πληρωμή εντός 30 ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Από την έδρα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.anat-attiki.gr,.

Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην έδρα του Δήμου την 3-11-2014 και έως ώρα 14:00 μμ., ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Γλώσσα της διαδικασίας και όλων των στοιχείων αυτής είναι η Ελληνική. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Εγγυήσεις: Επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώματος προαίρεσης) ήτοι ποσού 982.10 € και απευθύνεται στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Ο μειοδότης υπογράφει συμβάσεις με το έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση καλής εκτέλεσης   ποσοστού σε 2% επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης δύναται να χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.

Ενστάσεις/προσφυγές: Υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εγγράφως και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής που έκανε το διαγωνισμό, ως ακολούθως :

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.

β) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση: Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 7η/10/2014, στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 9η/10/2014. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/rafina_pikermi και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος υπάλληλος: Τζιβιτζής Σταύρος, τηλ. 2294321033).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1080 επισκέπτες και κανένα μέλος