ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Βούλα 16/9/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                          Αρ.Πρωτ.: 103
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή 18
Βούλα, τ.κ. 166 73
τηλ.: 210-8952523 fax: 210-8959990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./294/08.01.2008 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιφέρειας, Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης, της Νομ. Ανατ. Αττικής με θέμα “προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2008”
3. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 Απόφαση ΔΣ ΔΑΟΒ με θέμα: “προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2008”
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48084/330.7.2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. με την οποία εγκρίθηκε για το 2008 η απασχόληση πέντε (5) Κ.Φ.Α., ως εποχιακού προσωπικού.
5. Τους όρους του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων “Αθλησης για Όλους”
6. Τις ανάγκες άθλησης των δημοτών Βούλας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητες κατά προτεραιότητα: γυμναστικής και αντισφαίρισης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης) και με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για το έτος 2008-2009.
Οι υποψήφιοι: 1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 22 - 50 ετών,
2. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του         υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική         αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Η επιλογή των Κ.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα Αθλητικά Προγράμματα θα γίνει με μοριοποίηση (άρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους”) και θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμετοχής:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master, διδακτορικό)
4. Ειδικότητα συναφής με το περιεχόμενο του προγράμματος
5. Προϋπηρεσία στα προγράμματα “Άθλησης για Όλους”
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
7. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
Τα προγράμματα που θα διεξαχθούν είναι:
1. Αθλητισμός και Παιδί
2. Αθλητισμός στην Εφηβική ηλικία
3. Αθλητισμός και Γυναίκα
4. Αθλητισμός Ενηλίκων
5. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία
6. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η απασχόληση των Κ.Φ.Α. θα είναι πρωινές και απογευματινές ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας, (Λ. Καραμανλή 18, 1ος όροφος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει την επομένη ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΟΒ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 191 επισκέπτες και κανένα μέλος