Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18         
Πληροφορίες: Α.Ασημακόπουλος, Δ.Μπιτέλης                           
Τηλ: 213 2020 131, 213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ημερ.: 30/09/2014
Αριθμ. Πρωτ: 48212ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει :

Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» προϋπολογισμού 113.821,14 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23% (26.178,86 € ), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος προμηθείας (εφόσον είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της παρούσας διακήρυξης), όπως καθορίζεται από το Π.Δ. 118/2007 & τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α. 11389/1993 ΦΕΚ 185/Β 08-03-1993.
Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Σ.Α.Ε. 0618 , κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180058) του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.) είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το Ε. Τ. Π. Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673, τηλ. 2132020131, φαξ : 213 2020059, στις  30/10/ 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους (και μετά τη λήξη του διαστήματος αυτού να παρίστανται στην δημόσια αποσφράγιση τους) αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση :
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ. Κ. 16673

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2 % του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, ΜΗ συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 23 % (δηλαδή τουλάχιστον 2.276,42 €) σύμφωνα με το άρθρο 157 ΤΟΥ ν. 4281/2014 & και το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού και το σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, καθημερινά από τις 06/10/2014 έως τις 29/10/2014 και ώρες 9:00 – 13:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με κόστος πέντε (5) ευρώ. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται και σε ηλεκτρονική μορφή(μόνο για ενημέρωση)  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.vvv.gov.gr .

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τη (γ) περίπτωση της 1ης παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993.

Παροχή Πληροφοριών και εγγράφων : Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες & ώρες, Δημαρχείο Βάρης –Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 , Βούλα, Τ.Κ. 16673, τηλ. 213 20 20 131 , 213 20 19 955 φαξ : 213 20 20 059  Υπεύθυνος κος Α.Ασημακόπουλος, κος Δ.Μπιτέλης.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης.
                                                                                                                                      
                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                              
                                               
                                                             ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 478 επισκέπτες και κανένα μέλος