ΑΔΑ: ΩΟΨΙΩΛ6-ΝΚ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικ. Μωραΐτη – Μ. Δημότση
Τηλέφ.: 210 6626294 εσ. 156, 311
FAX   :   210 6624963
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού κλπ.».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων της μελέτης ή για μέρος των εννέα (9) τμημάτων αυτής ή για κατηγορίες των επιμέρους τμημάτων των ειδών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ μηνών (18) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014 ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 30 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 206.048,27€, δηλ. 233.223,14€ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας: «ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
 
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 462 επισκέπτες και κανένα μέλος