ΑΔΑ: 7ΞΗΘΩΞΚ-ΕΓΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 04-09-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 31322

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 22α Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 950,00 €.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου

Τηλ: 2106604682, Fax: 210 6604615
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 650 επισκέπτες και κανένα μέλος