ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΦΟΡΤΩΤΗ  2008 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ΠΡΟΫΠ. 37.800,00€+19% ΦΠΑ
Αρ. Πρωτ. 15965/10.09.2008                                                   ΠΗΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
                                                                                                   ΣΑΤΑ 2008-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν.3463/2006 η εργασία με τίτλο: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 2008 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00€ πλέον ΦΠΑ 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 25η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 09.00π.μ. και ώρα λήξης την 09.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890.00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210 6622.379.

    Ο Δήμαρχος
    Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 523 guests και κανένα μέλος