ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     διάθεση οικιακών και ογκωδών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                             απορριμμάτων 2008
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΡΟΫΠ. 198.000,00€+19% ΦΠΑ
Αρ. Πρωτ. 15965/10.09.2008                                            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά, (ΠΔ 28/80 άρθρο 19§2) για την ανάθεση της εργασίας:

 “Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Κρωπίας 2008”.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 198.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής την 25η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10.30π.μ. και λήξης 11.00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχεςε υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.900,00€) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210 6622.379.

    Ο Δήμαρχος
    Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 204 guests και κανένα μέλος