ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

«Προμήθεια Εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ο. Τ. 136Α Δ. Ε. Παλλήνης»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

         Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την κατηγορία 1 και συμφερότερη προσφορά για την κατηγορία 2 για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ο. Τ. 136Α Δ. Ε. Παλλήνης», αρ. προμ. 19/2013, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 349/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 90.151,62 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημoτικό Κατάστημα Παλλήνης στο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ..

         Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

       Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 4.507,58€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Σταματία Τσούκα & Παναγιώτης Καλδής τηλ: 2106604715 & 210.6604642, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 655 επισκέπτες και κανένα μέλος