Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: E. Mωραϊτη
Τηλ: 213-2030466
Fax: 213-2030439
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19- 06- 2014
Aρ. Πρωτ.: 30661
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , διακηρύττει ότι :
1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στην Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η & 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά , περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ137/ Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.438,43 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. Η εγγυητική επιστολή δεν θα γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών & τριάντα (30) από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 89.846,23€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 15.902,78 € , γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 16.172,32 €, αναθεώρηση 29,89 € και Φ.Π.Α. 23% 28.048,78 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ, Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης τηλ. 210 8970918 εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών που διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ. Κων/νου 25 μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 17/07/2014 , από 09.00 μέχρι 13.00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2030466 Ελένη Μωραϊτη και στην γραμματεία της Τ.Υ. τηλ.: 2132030431, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη 17/07/2014 και ώρα 13.00 μ.μ.
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 766 επισκέπτες και κανένα μέλος