Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δημοπρασία», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «Προϋπολογισμός». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό «Οικοδομικά», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό «ΗΜ», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων (Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5272445, FAX επικοινωνίας 210-5272204 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «Δημοπρασία» ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις «ΕΔΕΟΙΚ»στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις «ΕΔΕΗΜ»στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη «ΕδραΟΙΚ» για οικοδομικά έργα και στην τάξη «ΕδραΗΜ» για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην «ΑναβΟΙΚ» τάξη για έργα οικοδομικά και στην «ΑναβΗΜ» τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «Εγγυητική»και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ε.Τ.Επ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014    
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 662 επισκέπτες και κανένα μέλος