ΠΠ1

                                ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                   Α.Π. 235766/11.06.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 08.07.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 14 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” ΕΣΠΑ MIS480015, προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 29.302,88€ (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 της Διακήρυξης).

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. σε όλη την επικράτεια και 4η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. εντός νομού έδρας καθώς και εντός ενός δεύτερου νομού που αναφέρεται στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.      Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:

α) των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 και παρ. 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)

β) εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

3. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ.9 του αρ. 16 του   Ν.3669/08 (κύρια κατηγορία).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι και την Πέμπτη 03.07.2014, από     α) την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός Κανελλοπούλου 5 Γουδή, πληρ. Σταματιάδης Κων/νος, τηλ.: 210-7482222-5 εσωτ. 136 και β) την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr (ηλεκτρονικά).

Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.200,00€ , θα βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Αθήνα, 10.06.2014

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 837 επισκέπτες και κανένα μέλος