ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 05-06-2014
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακατασκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου 2014.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν τα μηχανολογικά συστήματα των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και τα φορητά μηχανήματα διαμόρφωσης κήπου.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 25 Ιουνίου 2014 ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 30 Μαΐου 2014 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2014 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, ανά τμήμα, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 29 §1 των αναλυτι-κών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 295.500,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 363.465,00 €. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 14 Ιουνίου 2014

 
 
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 372 guests και κανένα μέλος