ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.)
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.351
Fax: 22.993-20351

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. του δήμου Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της μίσθωσης: "ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού 73.615,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται σε :

Αξία εργασιών : 59.850,00 €, και δαπάνη Φ.Π.Α. : 13.765,50 €

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

·       Το Π.Δ. 28/1980 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ» (ΦΕΚ Α΄ 11/15.01.1980).

·       Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
·       Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

·       Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
·       Οι ερμηνευτικές προς τα ανωτέρω εγκυκλίους

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16 / 06 /2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, στα γραφεία της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει η ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε χίλια τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (1.472,31 €)δηλ. 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και πρέπει να απευθύνεται προς την ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς και το τιμολόγιο προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού, και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από το Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 245 guests και κανένα μέλος