ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών θα διεξαχθεί:

Ανοικτός Διεθνής Επαναληπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού: 538.476,78€ συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από την υπηρεσία δαπάνης, για το άρθρο ή τα άρθρα που έκαστος προμηθευτής επιθυμεί να συμμετάσχει, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.

Η παράδοση ορίζεται να γίνει τμηματικά και μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από    την υπογραφή της Σύμβασης, με δαπάνη του προμηθευτή.

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ.: 210 5245828 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009). Η παρούσα έχει αποσταλεί        προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/06/2014.

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θεόδωρος Λιβάνιος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 131 guests και κανένα μέλος