ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                      και διάθεση οικιακών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   και ογκωδών απορριμμάτων 2008                                                                                                                       ΠΡΟΫΠΟΛ.: 198.000,00 € + Φ.Π.Α.
                                                                                                                  ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                                                                                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14175/06.08.2008
                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά. (ΠΔ 28/80 άρθρο 19 §2) για την ανάθεση εργασίας:

«Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Κρωπίας 2008».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής την 5η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11:30π.μ. και λήξης 12:00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.900,00€) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 επισκέπτες και κανένα μέλος