ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.:18083

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 27-5-14

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 398.979,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:
 
Αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη συστήματος επιχρισμένης θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων, θερμομόνωση δωμάτων, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος BEMS.
 
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής ης διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
 
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 177.625,33Ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών ,ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 140.388,33Ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών ,ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων)
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ., μέχρι και την Πέμπτη 12-6-14.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες: κ. Θωμάς Αντωνίου και κ. Διαμαντής Γκρέκας, τηλ.: 213 2007300, fax: 210 6633311
 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, στις 17-6-14, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.) με σύστημα υποβολής προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2ή 1η ή στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και στην Α1 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) ή Α2ή 1η τάξη ή στην 2η τάξη εντός έδρας και νομού ή σε γειτονικό Νομό για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π
 
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη Διακήρυξη.
 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.360,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης 2012ΣΕ06180101),η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί ύψους 10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ( άρθρο 242, παρ. 3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμπλήρωση του Ν.3614/2007 ΕΣΠΑ).
8. Η προθεσμία για την κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση του όλου έργου είναι έξι (6) μήνες.
 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
 
 
 
Σπάτα, 27 Μαίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 204 guests και κανένα μέλος