ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        ποδοσφαίρου του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                              ΤΟΠΟΣ: Βούλα Ν. Αττικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’                                                                               ΚΩΔ. ΑΡ.: ΔΕ-1093

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ Διαταγμάτων, του Ν. 3263/2004, όπως ισχύουν, και του Ν. 3481/2006, η εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Κωδ. Αρ.: ΔΕ-1093), προϋπολογισμού μελέτης 136,100€ με τα προβλεπόμενα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (19%) 25.869 €.

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Διακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α2 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 135.971,40 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη για έργα της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, Κηφισίας 7, 3ος όροφος, την 26 Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού μελέτης (2.719 €) με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν την διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, Κηφισίας 7, 3ος όροφος, τηλ. 210-6496035, 210-6496036, 210-6496037 και 210-6496047, fax: 210-6455910 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Φωτεινή Πανταλού), εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη, 21/8/2008.


Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ΄. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Δουβής

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 guests και κανένα μέλος