ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-06-2008 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αρ. Απόφασης 142/2008
Περίληψη

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής μελέτης «Παραλίας Αγίου Δημητρίου» Κορωπίου στο Κ.Φ.87»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα στις 20 του μήνα Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 10366/13-06-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Αναστάσιος Χρήστου (Πρόεδρος), 2. Σοφία Γρίβα – Χατζή (Γραμματέας), 3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4. Χρήστος Μεγαγιάννης, 5. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντούνης, 7. Κων/νος Παπαμιχάλης, 8 Μαρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννίτσα – Κόγκα, 10. Ελένη Ταξίδη – Καλτουρουμίδη, 11. Παναγιώτης Τσούκας, 12. Δημήτριος Κιούσης, 13. Γεώργιος Σπέλλας, 14. Κωνσταντίνος Δήμου, 15. Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης

Απόντες:

1. Ελένη Τσεβά - Γκιόκα, 2. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκας), 3. Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος), 4. Αντώνιος Κορωνιάς, 5. Γεώργιος Γκίκας


Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών  Συμβούλων 21, παρευρίσκονται οι 16, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος της Τ.Υ. κα Σταθάκου Χριστίνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε τα εξής:

Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυμοτομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το Ν.Δ. 17-7-1923 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 3-4-1929, τις εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98 καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία για την κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποίησης σε συνδυασμό με τις κατά νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δημοσίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ) πιθανές ενστάσεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και ε) Τεχνική – αιτιολογική έκθεση.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμόδιο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο φορέα με έκδοση διοικητικής πράξης.


Επισημαίνουμε ακόμα ότι με βάση το αρ. 1 του Ν.Δ. 17-7-1923 κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται. Στα πλαίσια των ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης (ΣτΕ 2687/82).

Κατά τα ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Παραλίας Αγίου Δημητρίου» Κορωπίου και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος του Κ.Φ. 87 εμβαδού 2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκκλησία» με το χαρακτηριστικό Κ.Φ. 87Λ και ο υπόλοιπος χώρος εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση «παιδική χαρά» όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Παραλίας Αγίου Δημητρίου» Κορωπίου και συγκεκριμένα την αλλαγή της χρήσης τμήματος του Κ.Φ. 87 εμβαδού 2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκκλησία» με το χαρακτηριστικό Κ.Φ. 87 και το υπόλοιπο χώρο εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση «παιδική χαρά» όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.


Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα μέλη
                                    Ο πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας 
                              Αναντάσιος Χρήστου                                                    Σοφία  Χατζή – Γρίβα
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 guests και κανένα μέλος