ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:16627/2014
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Διεύθυνση: Ιθάκης 12, Γέρακας , Τ.Κ. 15344
Αρμόδιος: κ Σοφία Οικονόμου,   Τηλ. 210-6604648-49.Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): 210- 6604646, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@gerakas.gr
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ο τίτλος της μελέτης είναι: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ8 Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13 Νέα Παλλήνη”
Κύριος τόπος της παροχής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 12
Κύριος τόπος παροχής : ΠΑΛΛΗΝΗ Αττικής , Ελλάδα , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS : GR 3
 
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση    
 
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Η υπόψη ανάθεση δεν εμπίπτει σε συμφωνία πλαίσιο.
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ1 Καραούζι – ΠΕ8 Παπαχωράφι, ΠΕ9 Μάριζα & ΠΕ13 Νέα Παλλήνη”
 
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο αντικείμενο :71.35.18.10-4
 
II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις : Ναι
II.1.8) Κατανομή σε τμήματα : Όχι.
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές : Όχι.
 
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 1.495.014,38 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
-   1.215.458,85€ (χωρις ΦΠΑ) για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφίας)
 
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.
 
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Διάρκεια σε μήνες: 34 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 
III.1.1) Απαιτούμενες Εγγυήσεις
 
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 24.309,18 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.
 
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
 
Η μελέτη που θα ανατεθεί με την παρούσα, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Παλλήνης Αττικής
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνουν όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, την Συγγραφή υποχρεώσεων και το άρθρο 30 του 3316/2005
 
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
 
Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
 
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
 
Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
 
III.2) ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι :
Α) να είναι ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις::
-     στην κατηγορία μελέτης   16, πτυχία τάξεως Ε’
Β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
Γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
A.    για την κατηγορία μελέτης 16 :
i)     Δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, όπου οι μονάδες ορίζονται όπως αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 του Ν. 3316/2005 και εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον:
§  Δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία .
§  Ένα μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
§  Τέσσερις μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν.3316/05.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
 
ΙΙΙ.2.1.2 Νομικό καθεστώς – Απαιτούμενα αποδεικτικά : Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι υποψήφιοι της περίπτωσης Α πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα των μελετητικών τους πτυχίων και οι υποψήφιοι της περίπτωσης Β δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι διαθέτουν στελεχικό δυναμικό αντίστοιχο με αυτό της περίπτωσης Α. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ.1 και 2 του Ν.3316/2005 και το άρθρο 19 της προκήρυξης. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους των παραπάνω λόγων αποκλεισμού. Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, προκειμένου να συνάψει σύμβαση θα προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ως άνω δήλωση, άλλως αποκλείεται της διαδικασίας και προσκαλείται ο επόμενος μειοδότης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
 
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα : Δεν απαιτείται
 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
 
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, που έχουν εκπονηθεί την τελευταία πενταετία από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και το μελετητικό δυναμικό του ως εξής:
1. Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία τα παρακάτω είδη μελετών:
1.1   Για την κατηγορία 16, μελέτες πράξεων εφαρμογής (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός
       Ελλάδος αντίστοιχες υπηρεσίες) η συνολική αξία των οποίων να υπερβαίνει την προεκτιμώμενη αμοιβή
             για τις σχετικές εργασίες στην κατηγορία αυτή, δηλαδή τα 1.215.458,85 € (άνευ ΦΠΑ).
.1.2 Να έχει κυρώσει τουλάχιστον μια μελέτη πράξης εφαρμογής κατά την τελευταία
           πενταετία
.1.3   Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης:
-        Δύο μελετητές δωδεκαετούς εμπειρίας και δύο μελετητές οκταετούς εμπειρίας σε μελέτες πράξεων εφαρμογής .
.1.4   Στην ομάδα μελέτης πρέπει να συμμετέχει επί ποινή αποκλεισμού πολεοδόμος αναγνωρισμένης
             εμπειρίας ως Τεχνικός Σύμβουλος. Η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία του πολεοδόμου είναι η έγκριση
              μίας τουλάχιστον πολεοδομικής μελέτης (έκδοση Π.Δ. έγκρισης) κατά την   τελευταία πενταετία. Η
             συμμετοχή του πολεοδόμου θα αποδεικνύεται με Υ.Δ., η δε αμοιβή του θα βαρύνει τον Ανάδοχο της
             μελέτης. Η εμπειρία του πολεοδόμου θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 21.4.1.
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
 
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις : όχι                                                    
III. 3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών.
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη : Ναι. Εφαρμόζεται ο Ν.3316/2005                    
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης : Ναι
ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας :  Ανοικτή.
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν : Δεν εφαρμόζονται.
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου : Δεν εφαρμόζεται.
 
IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά των Διαγωνιζομένων, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα αναλυόμενα, στα συμβατικά τεύχη, κριτήρια.
1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης (σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στην προκήρυξη): Στάθμιση: 40 %.
2. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στην προκήρυξη): Στάθμιση: 35 %.
3. Οικονομική Προσφορά: Στάθμιση: 25 %.
 
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού : Όχι
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή : Δεν εφαρμόζεται
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση : ΟΧΙ
 
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα :
Ημερομηνία: 23-06-2014                                                                     Ώρα: 13:00
 
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
 
Ημερομηνία: 01/07/2014.    
Ώρα: 10:00
Έγγραφα με πληρωμή : Ναι                                                                                                                    
τιμή :20               Νόμισμα: ΕΥΡΩ
Όροι και μέθοδος πληρωμής :
           Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από τον Δήμο Παλλήνης Αττικής, Οδός Ιθάκης 12, Γέρακας Τ.Κ. 15344, τηλ. 2106604648-49 , Πληροφορίες κ. Σοφία Οικονόμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή ποσού 20 €. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη διαγωνισμού, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους : Δεν εφαρμόζεται.
 
V.3.6) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
6 μήνες (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).
 
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 01/07/2014 . Ώρα :10: 00.
Τόπος: Δήμος Παλλήνης Αττικής, Οδός Ιθάκης 12, Γέρακας Τ.Κ. 15344, τηλ. 2106604648-49
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι.
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των προσφερόντων.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση : Όχι
 
VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία   : Όχι
VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες : -
VI.4) Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι το Δήμο Παλλήνης, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 25/04/2014
 
Aπρίλιος 2014
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 guests και κανένα μέλος