ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ


Διακηρύττει ότι:


Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/20/2012


Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση ανάθεσης προμήθειας και καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού μετρητικού συστήματος υδροδότησης και διατάξεων μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών παραμέτρων όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σκοπός του έργου είναι η συνεχής παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης μέσω του εντοπισμού διαρροών και της μέτρησης της κατανάλωσης.  Το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών.


Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη που αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς (CPV): 32440000, 48781000, 71631430, 48982000, 32580000, 30232110, 31154000, 31216100, 80340000, 65130000, 38431300
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας που είναι ο αναθέτων φορέας της σύμβασης και ανάδοχος του όλου έργου.
Οι προσφορές θα αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο της προμήθειας, ενώ εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00, με προϋπολογιζόμενο κόστος 40,00 € που θα απο-δίδονται στο κατάστημα αναπαραγωγής των εγγράφων.  
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00-10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:30 στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους φέροντας τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των  593.800,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23% και χωρίς την ύπαρξη δικαιωμάτων προαίρεσης.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του συνολικού προϋπολογισμού και συμπε-ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας ανέρχονται σε ποσοστά 10% και 2% αντίστοιχα, αμφότερων επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο αντίστοιχο άρθρο των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας του τίτλου θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» μέσω ΠΔΕ στο οποίο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 393343.
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, ημεδαπής ή αλλοδαπής  προέλευσης και εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων (εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο), την οικονομική και χρηματοοικονομική καθώς και την τεχνική τους ικανότητα, αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 


Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Κρωπίας με στοιχεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.


Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών δίνονται στο αντίστοιχο άρθρο των αναλυτικών όρων της διακήρυξης. Αρμόδια υπηρεσία όπου παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών είναι το Γραφείο Προμηθειών του Δ. Κρωπίας, στα στοιχεία που αναφέρονται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν δύναται να ανανεωθεί.
Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ. 10.04.2014
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 17.04.2014


                                                                                                                                         Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 156 guests και κανένα μέλος