ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ. 11743 Αθήνα

Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3668/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση», με προϋπολογισμό 1.845.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών):

Δαπάνη Εργασιών: 1.050.099,45€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 189.017,90€

Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.): 185.867,60€

Φόρος προστιθέμενης Αξίας: 345.000,00€.

1. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

1η) Χωματουργικά – Αντιμετώπιση υδάτων – Αντιστηρίξεις – Σήμανση – Ασφάλιση – Αποκαταστάσεις – Εργασίες οδοποιίας – Οδοστρωσίας – Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, δαπάνης 379.690,45€.

2η) Σωληνώσεις – Δίκτυα – Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών, δαπάνης 670.409,00€.

Το αντικείμενό του είναι η κατασκευή του δικτύου αγωγών απορροής ομβρίων, ανάντη της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Λεωφόρου Ανοίξεως – Σταμάτας, που αποχετεύει έκταση 17,7 εκτ. Από τη βόρεια λεκάνη απορροής και όλη τη νότια λεκάνη, δηλ. συνολική έκταση 47,8 εκτ. Και συνολικού μήκους 2.169μ. Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

- ΦΑ 1-8-14, μήκος 164μ στις οδούς Περσέως – Πάρου

- ΦΑ 1-8-15, μήκος 446μ στις οδούς Πανοράματος – Δωδώνης – Πόντου – Ζαγορίου

- ΦΑ1, μήκος 773μ στις οδούς Πλατεία Ανοίξεως – Σταμάτας – Μεσολογγίου

- ΦΑ117, μήκος 151μ. στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου – Κοιμ. Θεοτόκου

- ΦΑ1-20, μήκος 254μ. στις οδούς Β. Ηπείρου – Βουτσέλη

- ΦΑ1-31, μήκος 88μ. στην οδό Βουλγαροκτόνου

- ΦΑ1-32, μήκος 238μ στις οδούς Νυμφών – Αναχωρητών

- ΦΑ1-32-2, μήκος 55μ. στην οδό Λυκαβηττού

Συνολικά θα κατασκευασθούν εννέα αγωγοί που θα συμβάλλουν στους ήδη υπάρχοντες από το έργο «Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων οδού Μ. Αλεξάνδρου, της Κοινότητας Άνοιξης» το οποίο έχει εκτελεστεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Κατά μήκος των αγωγών και σε χαρακτηριστικές θέσεις προτείνονται κατάλληλα φρεάτια επίσκεψης. Για τη συλλογή της επιφανειακής απορροής προτείνονται προκατασκευασμένα φρεάτια υδροσυλλογής είτε εκατέρωθεν κάθε αγωγού (ανά ζεύγη) είτε μεμονωμένα σε μια πλευρά τους και σε μέγιστη απόσταση της τάξης των 60μ.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/05/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Α.Α. (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκου στην 2η, 3η ή 4η (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και στη 1η, 2η ή 3η (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. εφ’ όσον ανήκουν στην 2η, 3η, 4η (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην 1η, 2η ή 4η (υπό τις προϋποθέσεις του νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

4.1. Επίσης για την κατηγορία τη Οδοποιίας γίνονται δεκτές και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και η σύναψη της σχετικής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διαστεύρωσης στοιχείων του άρθρου 33 του ίδιου νόμου.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013 μέσω Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93).

8. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.51 του Ν.3669/08 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 3 του Ν.4072/12 – ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), με μέγιστο ποσοστό 5% επί της σύμβασης.

9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 28.550,18 ευρώ, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φόρο κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

10. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

13. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005321, 2132005335, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Α. Γιώτης, όπου οι ενδιαφερόενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης, καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 08/05/2014.

Αθήνα 11/04/14

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 83 guests και κανένα μέλος