ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                         
 
 
 
 
Ραφήνα 11-04-2014
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3844

                                        

 

 

 

GR - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου προκηρύσσει Επαναληπτικό, Ανοικτό, Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2014.
Αναθέτουσα Αρχή - φορείς: 1. Δήμος Ραφήνας –Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα. Αναθέτει και για λογαριασμό των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ήτοι: 2.Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), Χρυσοστόμου Σμύρνης, Θέση Σκαλοπάτι, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα, 3.Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ), Λ. Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, 4.Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα και 5.Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα.
Κατηγορία/περιγραφή/προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 310.609,96 € (περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 15%), πλέον 23% Φ.Π.Α.: 71.440,29 €, σύνολο 382.050,25 €, και χωρίζεται σε τέσσερις (4) Ομάδες (Α-Δ) η οποία αφορά συγκεντρωτικά όλους τους φορείς για τα ακόλουθα είδη:
Ομάδα Α: Πετρέλαιο Κίνησης, cpv: 09134100-8, ποσότητα: 196.949 λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α: 213.295,76 €, (φορείς: 1, 2 και 3)
Ομάδα Β: Βενζίνη Αμόλυβδη, cpv: 09132100-4, ποσότητα: 11.500 λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α: 15.571,00 €, ( φορέας: 1)
Ομάδα Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης, cpv: 09135100-5, ποσότητα: 81.144 λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α.: 79.845,70 € (φορείς: 3, 4 και 5)
Ομάδα Δ: Βενζίνη super, cpv:09132100-4, ποσότητα: 1.380 λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α: 1.897,50 €, (φορέας: 1)
Δικαίωμα Προαίρεσης: Δύναται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% από όλους τους φορείς. Συμπεριλαμβάνεται στις ποσότητες και στο κόστος όλων των προαναφερόμενων ομάδων και ανέρχεται στο ποσό των 40.514,34 € προ Φ.Π.Α. Η άσκησή του, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά εντός του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας, δηλαδή εντός του έτους 2015.
Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα υγρά καύσιμα.
Προϋποθέσεις /Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Οικονομικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Όπως περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 στην υπ’ αρ. 3844/2014 αναλυτική Προκήρυξη.
Ισχύς των Προσφορών: Δύο (2) μήνες τουλάχιστον, αρχής γενομένης από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν θα γίνεται δεκτή. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνονται δεκτές.
Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις των Νομικών Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή, εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών, σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών τους, μετά από τη σχετική παραγγελία του παραλήπτη και για όποια ποσότητα ζητηθεί. Οι παραγγελίες θα δίδονται τμηματικά και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τα Νομικά Πρόσωπα, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών των νομικών προσώπων.
Η τροφοδοσία των οχημάτων της αναθέτουσας αρχής με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται :
Για τον Δήμο Ραφήνας : α) με παράδοση των ποσοτήτων σε ειδικές για τον σκοπό αυτό δεξαμενές του Δήμου που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή β) στο πρατήριο του αναδόχου
Για τα νομικά πρόσωπα : α) με παράδοση των ποσοτήτων στις εγκαταστάσεις του φορέα που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή β) στο πρατήριο του αναδόχου μετά από τη σχετική παραγγελία του παραλήπτη στην οποία θα αναφέρεται και ο τόπος παράδοσης και για όποια ποσότητα ζητηθεί.
Χρονοδιάγραμμα: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της . Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.
Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους έκαστου φορέα, πληρωμή εντός 30 ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13.
Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Από την έδρα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.anat-attiki.gr,.
Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην έδρα του Δήμου την 28-05-2014 και ώρααπό 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Γλώσσα της διαδικασίας και όλων των στοιχείων αυτής είναι η Ελληνική. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Εγγυήσεις: Επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώματος προαίρεσης) ήτοι ποσού 3.820,50 €. Αν η προσφορά αφορά μία η περισσότερες ομάδες, ποσοστού 1% επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων. Απευθύνεται στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Ο μειοδότης/ες υπογράφει συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση καλής εκτέλεσης   ποσοστού σε 2% επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης δύναται να χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εγγράφως και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής που έκανε το διαγωνισμό, ως ακολούθως :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
β) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονοµικής Επιτροπής) έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου.
Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση: Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 11η/04/2014, στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 14η/04/2014. Η παρούσα θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/rafina_pikermi και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr.
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Σουχλέρη Ευαγγελία, τηλ. 2294321031).  
                                                                                         
                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
 
 
                                                                                                        ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
                                                                                         

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 125 guests και κανένα μέλος