ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα:   10-4-2014
Aρ. Πρωτ.: 18632
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
 
               Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 18/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 52.471,80€ και πιο συγκεκριμένα για 711 στρέμματα αποψιλώσεων κοινόχρηστων χώρων.
   Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 18/2014 και την με αρ. Πρωτ. 17463/4-4-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 29 Απριλίου 2014με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την υπηρεσία: Αποψίλωσηκοινόχρηστωνχώρωνγιαπυροπροστασία, μετάτηνπάροδοτριών (3)εργάσιμωνημερών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή18) χωρίς καινούργια δημοσίευση στον ίδιο τόπο και ώρα.
         Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα
   Η εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 2.623,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά   από Τρίτη 22-4-2014 έως Δευτέρα 28-4-2014 και ώρες   8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 guests και κανένα μέλος