ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300 
FAX: 2299048289                                                                                                           
 
 
 ΚΑΛΥΒΙΑ 3/ 4/ 2014
                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 7246
 
 
 
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστοs                                                       
  
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία <<Επισκευή-Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργου και Αντικατάσταση των Ελαστικών>> συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 211.084,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
 
α). Το ότι η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό
  σύμφωνα με τις διατάξεις:
   α.1.Tης Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».   α.2. Της Υ.Α. 79400/2490 (ΦΕΚ 496/Β/16.06.1989) «Ελαστικά οχημάτων».
α.3 Της Υ.Α. 29871/2622/24-8-92 (ΦΕΚ 589/Β/30.09.1992) «Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάσταση τους σ΄ αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.»
α.4.Του Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησης προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας».
α.5.Του ΕΚΠΟΤΑ, Υ.Α 11389/23-03-93 ΦΕΚ 185Β.
   α.6.Του Ν. 2286/95 (Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων»
   α.7.Του Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
   α.8.Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
α.9.Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
α.10.Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
α.11.Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις:
 
β) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.
 
 

Πρώτη Κατηγορία - Επισκευή μεταφορικών μέσων

 

 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑ Εξόδων

Ποσό με ΦΠΑ 23%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

10-6263.001

5.999,99€

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15-6263.001

                           7.000,00€€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6263.001

                             69.999,98€

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25-6263.001

                             15.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6263.001

4.000,00€

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6263.001

999,99€

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

70-6263.001

5.999,99€

 

Σύνολο

108.999,95€ 

 

Δεύτερη Κατηγορία - Συντήρηση μεταφορικών μέσων

 

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑ Εξόδων

Ποσό με ΦΠΑ 23%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

10-6263.003

3.300,00€

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15-6263.003

                             8.000,00€€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6263.003

                                 21.999,96€

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25-6263.003

                                5.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6263.003

3.000,00€

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6263.003

700,00€

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

70-6263.003

3.000,00€

 

Σύνολο

44.999,96€ 

 

        
   Τρίτη Κατηγορία - Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων
 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑ Εξόδων

Ποσό με ΦΠΑ 23%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

10-6263.002

3.000,00€

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15-6263.002

                           9.000,00€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6263.002

                         30.000,00€

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25-6263.002

                         6.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6263.002

3.500,00€

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6263.002

584,30€

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

70-6263.002

5.000,00€

 

Σύνολο

57.084,30€

 
γ) Την υπ’ αριθ. 73/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας.
 
δ) την 84/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης
 
ε) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 6/14)
 
 
στ) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού (5.934,22€). Η εγγύηση συμμετοχής για τις κατηγορίες πρώτη και δεύτερη ίση προς ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ενώ για την τρίτη κατηγορία εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση προς ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ..]
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                                                                                      ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
 
 
 
                              

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 275 guests και κανένα μέλος