ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-1Δ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ            

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφ.: Νίκη Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:           22953 20323        
Αρ. Πρωτ: 8672/3.4.2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

·       του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

·       της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

·       Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

·       Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

·       Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010

·       Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

·       Την 122/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   8672/3-04-2014)

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 11/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ποσού 51.136,80€ πλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή συνολική δαπάνη 57.784,58€ κατανέμεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ

ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α - Δήμος

38.016,00

1,30

49.420,80

6.424,70

55.845,50

ΟΜΑΔΑ Β – ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

1.320,00

1,30

1.716,00

223,08

1.939,08

ΣΥΝΟΛΟ:

51.136,80

6.647,78

57.784,58Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε με το 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ για την ομάδα για την οποία γίνεται η προσφορά, δηλαδή σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για την Ομάδα Α ποσού 2.792,28€, σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για την Ομάδα Β ποσού 96,95 € και σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά και για τις δύο ομάδες Α και Β ποσού 2.889,23€. Οι εγγυητικές θα απευθύνονται στο Δήμο Ωρωπού ανεξάρτητα από το για ποιες ομάδες υποβάλλονται προσφορές. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 12η Οκτωβρίου 2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις 12-07-2014, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως 3.30μμ) μέχρι και τις 10/04/2014. κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 190 guests και κανένα μέλος