ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-021

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
•    του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
•    της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
•    Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
•    Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
•    Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
•    Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
•    Την 123/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.


ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   8671/3-04-2014)


Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΛ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 14/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ποσού 59.990,79€ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική δαπάνη 73.788,67€ κατανέμεται ως εξής:


ΟΜΑΔΑ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΣΥΝΟΛΟ    ΦΠΑ 23%    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α    Χαρτί εκτύπωσης    7.896,00    1.816,08    9.712,08
ΟΜΑΔΑ Β    Γραφική Ύλη    8.199,45    1.885,87    10.085,32
ΟΜΑΔΑ Γ    Αναλώσιμα εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ    43.895,34    10.095,93    53.991,27
ΣΥΝΟΛΟ:    59.990,79    13.797,88    73.788,67


Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δηλαδή: ποσού 485,60€ για την ομάδα Α, ποσού 504,27€ για την ομάδα Β και ποσού 2.699,56€ για την ομάδα Γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να υπολογιστεί ως άθροισμα των εγγυητικών των αντίστοιχων ομάδων. Χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής έως τις 15-10-2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις 15-07-2014, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου  Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως 3.30μμ) μέχρι και τις 11/04/2014. κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 143 guests και κανένα μέλος