ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

·       του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

·       της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

·       Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

·       Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

·       Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010

·       Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

·       Την 124/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   8674/3-04-2014)

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 15/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ποσού 59.997,92€ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική δαπάνη 73.797,44€ κατανέμεται ως εξής:

Ομάδα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός Ομάδων

(€)

Ποσό εγγυητικής ανά ομάδα

(€)

Α

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ωρωπού

8.095,47

404,77

Β

Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού

10.926,09

546,30

Γ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Α βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

26.418,00

1.320,90

Δ

Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων Α βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

774,90

38,75

Ε

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Β βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

19.525,14

976,26

ΣΤ

Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων Β βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

774,90

38,75

Ζ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΕΔΩ

3.845,50

192,27

Η

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

3.437,43

171,87

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε με το 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ για την ομάδα για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για περισσότερες ομάδες το ποσό της εγγυητικής θα πρέπει να υπολογιστεί ως άθροισμα των ποσών των εγγυητικών που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες ομάδες. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 16η Οκτωβρίου 2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις 16-07-2014, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως 3.30μμ) μέχρι και τις 14/04/2014. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 141 guests και κανένα μέλος