ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ.: 24/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               
     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΑΡ.ΠΡ.:12574                                              

Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Παλλήνης» του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2013.

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια διακοσίων επτά (207) τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων Μαγνητικής Επαγωγής ισχύος κατανάλωσης 80 Watt μετά των απαραιτήτων υλικών - μικροϋλικών και της τοποθέτησης του σε στύλο δημοτικού φωτισμού (παράδοση σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία).

Προϋπολογισμού Δαπάνης   114.574,50 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %).

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι: έξι (6) μήνες.

Η ως άνω προμήθεια αποτελεί Υποέργο της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» MIS 373673 και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας.

Η Δημοπρασία θα γίνει την   28η του μηνός Απριλίου 2014   ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ της Περιφέρειας Αττικής Ιθάκης 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 5.728,73 ευρώ. και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού   Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο οικονομικής προσφοράς θα δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2106604641 και στο fax: 2106612965 (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ κ ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣ.).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της μελέτης.                        

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 305 guests και κανένα μέλος