ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Εργο: Αντιπλημμυρική προστασία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       στην διασταύρωση των οδών
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Κόδρου & Θεσσαλίας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Θησσέας”
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ                                                                                Προϋπολογισμός 700.000,00 ευρώ
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 16673,
Τηλ.: 213 2020067, Fax: 210 9659.208
Πληροφορίες Η. Ζαχαρόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

διακηρύσσει ότι:

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών), στο Δημαρχείο τς Βούλας, Λεωφ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Αττικής και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, θα διεξαχθεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα Μελέτη και Κατασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Διασταύρωση των οδών Κόδρου και Θεσσαλίας» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Εργων:

α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες τους, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ.

α1. για έργα οικοδομικά 1η τάξη και άνω

α2. για έργα πρασίνου Α1 τάξη καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τις παραπάνω κατηγορίες και τάξεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.2940/01.

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραγραμμένες σ’ αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) του Π.Ο.Ε, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 13.800,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”.

Πληροφορίες, τεύχη και έντυπα για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δημαρχείου Βούλας, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 στη Βούλα Αττικής, τηλ. 213 2020067 και από ώρα 09:30 έως 13:00 μέχρι τις 20/8/2008.

    Ο Δήμαρχος
    Γεώργιος Μάντεσης


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 438 guests και κανένα μέλος