ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τηλ.: 2299328 – FAX: 2299048289                                                      
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστοs                    
ΚΑΛΥΒΙΑ 21-3-2014
Αρ. Πρωτ. 6359

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας <<22.977,63€>> συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ)την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου (του ποσού 19.981,35€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.002, του ποσού 1.997,52€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.006 και ποσού 998,76€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.009), τα ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του έτους 2014, Η) Την υπ’ αριθ. 46/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας, Θ) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 3/14), Ι) την 72/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης, Λ)Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 244 guests και κανένα μέλος