ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300                                                                              
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
Καλύβια   11/03/2014                                                  
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού € 150.313,82 χωρίς ΦΠΑ (184.886,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 του Κ.Α 10-7341.001.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 28/80.

Η δαπάνη της προμήθειας θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ψηφιακή Σύγκληση σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 154.618/ΨΣ9394/2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκληση με την οποία εντάσσεται το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό MIS 327692.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», το αριθμ. πρωτ. 154.618/ΨΣ9394/2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκληση με την οποία εντάσσεται το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΨΣ με αριθμ. πρωτ 151.988/ΨΣ312-Β, το Ν. 3469/2006, το Ν. 2362/95, το Ν.3548/2007, το άρθρο 11 του Ν.4013/2011.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/4/2014, ημέρα Τρίτη από ώρα 11:00π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μέχρι και την προπαραμονή της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320317 – κα Αθανασοπούλου.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 300 guests και κανένα μέλος