ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚΥΓ-Ν7Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ                                      
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Πληροφορίες: Δ. Περιβολάρη
Τ.Κ. 19 400                 
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί,06/03/2014
Αριθμ.   Πρωτ. : 413
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ


Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες Υποστήριξης Μηχανημάτων Ήχου για Εκδηλώσεις, Αμοιβή Δασκάλας Χορού, Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Οι εργασίες θα εκτελεστούν προκειμένου για την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δ. Κρωπίας, την παροχή υπηρεσίας δασκάλας χορού, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Δημιουργικής απασχόλησης και σε πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιούνται από μεμονωμένους καλλιτέχνες της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα τμήματα 1έως 7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς όρους διακήρυξης.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 18 Μαρτίου 2013 ώρα λήξης 10:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18 Μαρτίου 2013 ώρα λήξης 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 10 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1: 12.195.12€ πλέον ΦΠΑ 23%,ΤΜΗΜΑ 2: 7.964,60€ πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 3: 7.256,64€ πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 4: 9.026,11€ πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 5: 4.535,40€ πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 6: 4.535,40€ πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 7: 5.619,47€ πλέον ΦΠΑ 13%.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 99 guests και κανένα μέλος