ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Λ Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ν. Μπουτσικάκη
Τηλ: 2295320340
Φαξ: 2295320323
Ωρωπός: 6-03-2014
Αρ. Πρωτ.:6200

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών για την αποστολή της αλληλογραφίας του Δήμου στο εσωτερικό συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ωρωπού που βρίσκεται στη Λ. Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός, ΤΚ19015 την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 11.30. Ώρα και ημερομηνία λήξης αποδοχής προσφορών: 20 Μαρτίου 2014, ώρα 11.20

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά) που:

(α) λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.).

(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, με συγκεκριμένη συχνότητα.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.000,00 ευρώ.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ – 2.00μμ, έως τις 19-03-2014, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού, Τηλέφωνο: 2295320340

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 246 guests και κανένα μέλος