ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ν. Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax: 22953 20323           


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

· του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
· της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής   Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
· Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
· Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
· Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
· Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
· Την 67/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   6199/06-03-2014)
 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 17/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ποσού 43.269,60€ πλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή συνολική δαπάνη 48.894,65€ κατανέμεται ως εξής:
 

ΟΜΑΔΑ

Περιγραφή

Σύνολο με ΦΠΑ 13%

Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού

ΟΜΑΔΑ Α

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού

47.253,89€

10.6063.0002, 15.6063.0002, 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002, 35.6063.0002, 45.6063.0003

ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

1.640,76€

10.6063.0002

 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αξίας ίσης με το 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ για την ομάδα για την οποία γίνεται η προσφορά, δηλαδή σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για την Ομάδα Α ποσού 2.362,70€, σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για την Ομάδα Β ποσού 82,04 € και σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά και για τις δύο ομάδες Α και Β ποσού 2.444,74€. Οι εγγυητικές θα απευθύνονται στο Δήμο Ωρωπού ανεξάρτητα από το για ποιες ομάδες υποβάλλονται προσφορές. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 18η Οκτωβρίου 2014.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις 18-09-2014, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα τεύχη δημοπράτησης και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00πμ έως 1:30 μμ) μέχρι και τις 14/03/2014. κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Για την παραλαβή των τευχών θα καταβάλλεται το ποσό των 10,00€, εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει την αναπαραγωγή των τευχών με δική του δαπάνη. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος Μπουτσικάκη Νίκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 257 guests και κανένα μέλος