ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλύβια    06  /  03  /  2014
Αριθ.   Πρωτ   74    
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  Ελευθερίου Σταμάτης
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Οργάνωση εκδρομών μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έτους 2014", ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13%.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80, του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την 36/2014 απόφαση του Δ.Σ. και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 17/03/2014 και ώρα ώρα10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5% )επί του προϋπολογισμού σε 1.425,00€, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους και πρέπει να απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού” και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης  της υπηρεσίας , υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης ,για το ποσό 5% της αξίας της μελέτης με ΦΠΑ, μη υπολογιζόμενης της επιτευχθείσας εκπτώσεως.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως και στις 31/12/2014.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα γίνει σε όποιον προσφέρει οικονομικότερη προσφορά εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους  όρους  της συνημμένης μελέτης , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
                                                                                                
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 225 guests και κανένα μέλος