ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
1.    Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης” (άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Μαλακάσα-Μαρκόπουλο-Ωρωπός-Σκάλα Ωρωπού (παραλία)» συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)και για το οποίο έχουν εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:

·     του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

·       του άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε..

·     του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

·     του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4018/11( ΦΕΚ21Α΄/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»

     Αντικείμενο του έργου αυτού είναι ότι με την εργολαβία αυτή θα επισκευαστούν τα περισσότερα φθαρμένα                                                                                                                          τμήματα του οδοστρώματος του οδικού άξονα Μαλακάσα-Μαρκόπουλο- Ωρωπός –Σκάλα Ωρωπού (παραλία)

  Πρόκειται κυρίως για την συντήρηση του οδοστρώματος του εν λόγω οδικού άξονα στην έξοδο Μαλακάσας

     προς Μαρκόπουλο που διέρχεται μπροστά από τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) με

     αρχή  χιλιομέτρησης (χ.θ 0+000) τον Α/Κ Μαλακάσας της ΝΕΟ Αθηνών Λαμίας από χ.θ 0+800 έως χ.θ 2+700 (περίπου).

2.    Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 750.000,00 €, που αναλύεται σε :

· 437.661,00 € για εργασίες,
· 78.778,98 € για ΓΕ & ΟΕ 18%,
· 77.466,00 για απρόβλεπτα 15%,
· 15.850,12 για αναθεώρηση και
· 140.243,90 για Φ.Π.Α. 23%


3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να συμμετάσχουν:  

   α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην 1η , 2η και 3η τάξη για έργα Οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους.

     β.    Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

   δ.    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

   ε.     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

   στ.    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

ζ.     Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.  

4.    Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπο προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα β’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 20 €, μέχρι και δύο (2) εργάσιμεςημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 20-2-2014, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Δ9 210-9094133, FAX. επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από τις 9:00 έως τις 13:00 στον κ. Ε. Μπακογιώργο - τηλ.: 210 92 28 978.

5.    Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 25-2-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 92 28 978 και telefax: 210.92.19.945).

6.    Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 11.878,12 και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9),Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοπράτησης,σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

7.       Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8.       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

9.       Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2013ΕΠ08500067).

10.    Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε ενενήντα ημερολογιακές ημέρες (90) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11.    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

12.    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με FAX και e-mail.

13.    Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων, της ενότητας: Έργα.                                                                            

                                 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
                                                                     Λιλίκα Βασιλάκου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 352 επισκέπτες και κανένα μέλος