ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ωρωπός 03/01/2014               
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                            
        

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης  Πρακτικογράφου    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ /2-2014
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1-Τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. του Ν.3463/2006
2-Τις διατάξεις του  άρθρου 58 παρ.1 του Ν.3852/2010
3-Τις  διατάξεις του Ν.4024/2011
4-Τις διατάξεις του Ν.4147/2013
5-Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/07
6-Την  υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφαση Δημάρχου Ωρωπού, περί ανάθεσης  τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2014, στη μόνιμη υπάλληλο Μαρία Μαναβέλη Κλάδου ΔΕ Διοικητικού
                          
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.    Βεβαιώνουμε ότι οι Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται πάντοτε εκτός ωραρίου υποχρεωτικής εργασίας τις βραδινές ώρες και ημέρες αργίας λόγω ασχολιών των Δημοτικών Συμβούλων.
2.    Καθιερώνουμε από 01-01-2014 υπερωριακή με αμοιβή εργασία στην υπάλληλο του Δήμου Μαναβέλη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
3.    Καθορίζουμε τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης της παραπάνω υπαλλήλου κατ’ ανώτατο όριο το μήνα σε είκοσι (20).
Η ωριαία αμοιβή, που θα καταβάλλεται για την παραπάνω υπερωριακή εργασία, είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους Δημόσιους Υπαλλήλους και θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6012.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2014.
Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δημοτικού Καταστήματος
και περίληψη αυτής να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                         ΙΩΑΝΝΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
               

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 81 guests και κανένα μέλος